تاریخ عقاید اقتصادی
43 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ عقاید اقتصادی اقتصاددانان برجسته اقتصاد متعارف را به ترتیب تاریخ و تاثیر گذاری بحث شده است.