حسن خلق حسن (ع) نکات اخلاقی و معنوی در سیره امام حسن (ع)
69 بازدید
محل نشر: دوماهنامه آفاق مهر، شماره 39، تیر و مرداد 1389 صص 28-29
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/05/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حسن خلق حسن (ع) نکات اخلاقی و معنوی در سیره امام حسن (ع)