توان‌ها و اولویت‌‌‌های اقتصادی افغانستان
66 بازدید
محل نشر: ماهنامه اقتصاد آسیا، شماره 508، اردیبهشت و خرداد 1390 ص 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توان‌ها و اولویت‌‌‌های اقتصادی افغانستان با توجه به وضعیت موجود