سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن فرهنگی یاسین 
عضو شورای نویسندگان, عضو هیت امناء, طراحی مجله 
1383/04/01 
ادامه دارد 
تبلیغات فرهنگی اجتماعی 
همکاری 
انجمن فرهنگی یاسین 
سردبیر 
1387/08/02 
1388/08/02 
علمی فرهنگی  
همکاری 
موسسه علمی کاربردی قدر 
پژوهشگر 
1387/08/01 
1387/10/01 
تدوین بسته های اجرایی برنامه پنجم  
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوري 
عضو گروه محققین 
1389/01/06 
1389/03/06 
بسته فرهنگی استخراج شاخصهاي فرهنگی  
همکاری 
موسسه علمی کاربردی قدر 
عضو گروه محققین 
1388/06/12 
1388/09/12 
تدوین شاخص تکریم مشتری  
همکاری 
پژوهشگاه بین المللی المصطفی  
عضو گروه محققین 
1389/01/04 
1389/03/06 
تدوین بسته راهبردی بالکان  
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوري 
عضو گروه محققین 
1389/01/04 
1389/04/03 
استخراج شاخص غش در بازار اسلامی  
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوري 
محقق و پژوهشگر  
1390/07/01 
ادامه دارد 
استخراج شاخص هاي بانکداری اسلامی  
همکاری 
موسسه عالی علوم انسانی  
محقق و پژوهشگر  
1389/07/01 
ادامه دارد 
طراحی و تدوین سرفصل رشته وقف- ارشد 
همکاری 
انجمن فرهنگی یاسین 
مدیریت سایت اینترنتی yasinian.org 
1390/01/01 
1391/01/01 
رسانه ای ، فرهنگی، تبلیغی  
همکاری 
انجمن فرهنگی یاسین 
‎مدیریت محتوایی سایت اینترنتی yasinian.org 
1391/01/01 
ادامه دارد 
رسانه ای ، فرهنگی، تبلیغی  
تدریس 
مشهد مقدس 
مدرس 
1370/01/01 
1373/01/01 
رو خوانی-روان خوانی قرآن کریم 
تدریس 
مشهد مقدس 
مدرس 
1370/01/01 
1373/01/01 
تجوید و صوت و لحن قرآن کریم 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1376/01/01 
1378/01/01 
رو خوانی-روان خوانی قرآن کریم 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1376/02/01 
1378/02/01 
تجوید و صوت و لحن قرآن کریم 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1389/05/01 
1389/06/01 
اقتصاد خرد 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1389/05/01 
1389/06/01 
اقتصاد کلان 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1379/09/01 
 
عربی سال اول 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1379/09/01 
 
عربی سال دوم 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1379/04/01 
1379/07/01 
پرورش فکری- هنری 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1378/07/01 
1378/08/02 
آموزش ابتدایی 
تدریس 
قم المقدسه 
مدرس 
1390/05/01 
1390/06/01 
اقتصاد خرد